President

Dr G Satheesh Reddy

President-Elect

Mr S Somanath

Past Presidents

Mr AS Kiran Kumar

Vice Presidents

Mr Sukaran Singh
AVM George Thomas
Dr Y Sreenivas Rao
Dr Tessy Thomas
Mr Samarjeet Gupta
Dr DK Suni
Dr Harpreet A De Singh

Members

Prof G Jagadeesh
Mr Vikash Kumar Mishra
Dr AA Pashilkar
Mr Jitendra J Jadhav
Mr Ashish Rajvanshi
Mr Suresh
Mr PS Ganapathy
Mr Asir Packiaraj J
Dr R Asokan
Prof Rajkumar S Pant
Mr HG Chandrashekar
Capt Hemant Kuma

Hon Secretary General

Smt U Jeya Santhi

Honorary Treasurer

Mr Ravindra Kumar Jain